Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.retalia.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Retalia Nieruchomości Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419 , NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (dalej: Biuro Nieruchomości).
 • Serwis skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych kupnem, sprzedażą, najmem lub wynajmem nieruchomości.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu
 • Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

 

II. Zakres usług świadczonych w Serwisie i warunki korzystania Usług

 • Biuro Nieruchomości poprzez Serwis:
  • umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości prezentowanych przez Biuro Nieruchomości i wyszukiwanie ofert sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości według wybranych kryteriów, tj. kryterium: nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu („chcę kupić/chcę nająć), kryterium: rodzaju nieruchomości (mieszkanie/dom/działka/obiekt komercyjny), kryterium: cena według podanych przedziałów, kryterium: metraż według podanych przedziałów do wyboru;
  • umożliwia kontakt z Biurem Nieruchomości poprzez pocztę elektroniczną z użyciem zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego;
  • umożliwia zgłoszenie oferty sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie (dalej usługa: „Zgłoś swoją ofertę nieruchomości”);
  • umożliwia korzystanie z usługi Newsletter (dalej:„Usługa newsletter”).
 • Poprzez Serwis nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy Biurem Nieruchomości, a Użytkownikiem.
 • Usługa przeglądania ofert i wyszukiwania ofert
  • Przeglądanie ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź wynajmu oraz wyszukiwanie ofert jest dostępne bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
  • Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według wybranych kryteriów jest bezpłatne tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Biura Nieruchomości.
  • Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów nie wymaga podania przez Użytkowników żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniego kryterium spośród wskazanych w Serwisie.
 • Usługa kontaktu poprzez formularz kontaktowy
  • Usługa umożliwiająca kontakt z Biurem Nieruchomości poprzez formularz kontaktu zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt” dostępna jest bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
  • Usługa jest bezpłatna tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Biura Nieruchomości.
  • Usługa umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań skierowanych do Biura Nieruchomości poprzez korespondencję mailową w zakresie dotyczącym świadczonych przez Biuro Nieruchomości usług pośrednictwa kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu lokali, a także doradztwa w zakresie rynku nieruchomości i planowania przestrzennego, z wykorzystaniem zamieszczonego w Serwisie formularza.
  • Korzystanie z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
  • Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić należycie formularz kontaktowy zamieszony w Serwisie podając takie dane jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne do korzystania z usługi. Dodatkowo dobrowolnie Użytkownik może podać adres i nazwę miejscowości zamieszkania. Ponadto w formularzu należy wpisać pytanie do Biura Nieruchomości, które zastrzega, iż nie odpowiada w żaden sposób na maile w przypadku braku zawarcia pytania w formularzu, bądź zawarcia pytania nie związanego z zakresem działalności Biura Nieruchomości.
  • Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
  • Dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Biuro Nieruchomości Bonus, a po zakończeniu kontaktu z danym Użytkownikiem dane Użytkownika są usuwane.
 • Usługa „Zgłoś swoją ofertę nieruchomości”
  • Usługa pozwala Użytkownikom na zgłoszenie oferty zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży bądź wynajmie nieruchomości poprzez formularz zamieszczony w Serwisie.
  • Usługa „Zgłoś swoją ofertę nieruchomości” dostępna jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji, uprawnionych do rozporządzania nieruchomością, której dotyczy oferta lub jej wynajmowania bądź osóbposiadających pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomością lub zawierania umów najmu tej nieruchomości.
  • Rozpoczęcie korzystania z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza.
  • Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić formularz podając następujące dane: rodzaj oferty (mieszkanie na sprzedaż, na wynajem, dom na sprzedaż, na wynajem, działka na sprzedaż, działka na wynajem, lokal na sprzedaż, lokal na wynajem), lokalizację, imię i nazwisko osoby do kontaktu, sugerowany termin spotkania, telefon kontaktowy. Opcjonalnie w formularzu Użytkownik może zmieścić uwagi dodatkowe.
  • Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
  • Przesłanie formularza nie wiąże się dla Użytkownika z żadną opłatą na rzecz Biura Nieruchomości. Ewentualne koszty jakie Użytkownik będzie zobowiązany ponieść mogą wynikać z umowy pośrednictwa, jaka może zostać zawarta zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
  • Po otrzymaniu formularza Biuro Nieruchomości w terminie 14 dni nawiązuje kontakt z osobą podaną jako osoba kontaktowa, na numer telefonu wskazany w formularzu celem umówienia terminu spotkania, na którym strony ustalą ostateczne warunki zawarcia ewentualnej umowy o pośrednictwo, w szczególności cenę sprzedaży/wynajmu nieruchomości, zakres działań, wysokość wynagrodzenia za pośrednictwo. Warunki umowy mogą być również ustalane poprzez pocztę elektroniczną, w zależności od woli stron.
  • Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia umowy pośrednictwa, a umowa taka może być zawarta wyłącznie po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie pisemnej przez Biuro Nieruchomości i osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym w formie elektronicznej przechowywane są do 6 miesięcy od dnia …….
  • Biuro Nieruchomości zastrzega sobie prawo do nie podjęcia kontaktu w przypadku posiadania informacji, iż formularz został wysłany przez osobę nieuprawnioną lub gdy podany w formularzu numer telefonu okaże się nieprawidłowy, lub treść informacji nie jest związana z działalnością Biura Nieruchomości.
 • Usługa Newsletterświadczona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
  • Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi od osób zainteresowanych pozyskane zostają nazwy adresów poczty 
elektronicznej.
  • Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
  • Uzytkownik dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie przez niego informacji handlowych od Serwisu drogą elektroniczną, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
  • Aby otrzymywać Newsletter należy wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
   • w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą̨ do osób dokonujących rejestracji.
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Retalia Nieruchomości Sp. zo.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419 , NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, w celu korzystania z prowadzonej przez Retalia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 82/84 lok. 55, 00-894 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419 , NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN usługi Newsletter. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez klikniecie na znajdujące się̨ przy akceptowanej treści 
pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol )
   • wyrazić zgodę na otrzymywanie od Retalia Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419 , NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail poprzez klikniecie na znajdujące się przy akceptowanej treści 
pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji (tj. symbol ) .
 • Użytkownik, w dowolnym momencie, ma możliwość dokonania zmiany bądź
 usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • W celu zmiany nazwy e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter należy przesłać nowy adres e-mail na biuro@retalia.pl.
 • W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newsletter należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby wypisać się̨ z Newsletter”. Czynność ta spowoduje usuniecie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji Newsletter.
 • Administratorem danych jest Retalia Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 97, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419 , NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, zgodnie z pkt VIII niniejszego Regulaminu.

 

III. Zaprzestanie korzystania z Usług

 • Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Serwis w każdym czasie.

 

IV. Wymagania techniczne

 • Korzystanie z usług w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

 

V. Obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownik korzystający z Usług oferowanych w Serwisie ma obowiązekpodawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Biuro Nieruchomości nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych bądź sprzecznych z prawem.
 • Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszających jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej. Użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu przez Użytkownika.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu, żadnej jego części, ani żadnej funkcjonalności Serwisu w sposóbnaruszający dobre imię, renomę lub interes Biura Nieruchomości. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób mógłby utrudnić jego funkcjonowanie.
 • Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, a także szata graficzna Serwisu oraz poszczególnych jego części są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób poza normalnym przeznaczeniem Serwisu, bez pisemnej zgody Biura Nieruchomości.

 

VI. Odpowiedzialność Biura Nieruchomości

 • Biuro Nieruchomości wszystkie swoje usługi świadczy dokładając należytej staranności, z uwzględnieniem jej profesjonalnego charakteru.
 • Biuro Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za:
  • naruszenie prawa przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem Serwisu,
  • czasowy brak dostępu do Serwisu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z powodu utrudnień w dostępie do sieci Internet spowodowanych po stronie dostawców internetowych.

 

VII. Reklamacje

 • W przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć reklamację odnośnie usług oferowanych w Serwisie, może to uczynić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@retalia.pl. W reklamacji należy wskazać reklamowaną usługę oraz opisać szczegółowo zaistniały problem.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie mu informacji na adres e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej podany w toku rejestracji.

 

VIII. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych jest Retalia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 82/84 lok. 55, 00-894 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000776419  NIP: 5272821943, REGON: 368359279, kapitał zakładowy: 5.000 PLN. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) zbierane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz dla realizacji Usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usług.
 • Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a w szczególności przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

IX. Pliki cookies

 • Serwis korzysta z plikówcookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie.

 

X. Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z usług w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że: – zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, – do korzystania z Serwisu przystąpił dobrowolnie – dane podane w toku rejestracji są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem, nie naruszający w żaden sposób dóbr osób trzecich
 • Biuro Nieruchomości ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników poprzez informację powszechnie dostępną w Serwisie na 30 dni przed wejściem zmian w życie.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług droga elektroniczną.

XI. RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które ma być stosowane od dnia 25 maja 2018 roku, w świetle wymogów przedmiotowego Rozporządzenia, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Retalia Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, kontakt e-mail: biuro@retalia.pl, tel. 533 339 373 (opłata za połączenie zgodnie z posiadaną taryfą).
 2. Celem zbierania danych jest przygotowywanie oraz realizacja umów oraz wystawanie faktur VAT.
 3. Gromadzone przez Retalia Sp. z o.o. Sp.k. dane obejmują w szczególności: dane osobowe (np. imię, nazwisko, imiona rodziców, dane firmy); dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail); dane identyfikacyjne (np. PESEL, NIP, REGON,KRS);dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności); dane kontaktowe (np. szczegóły zawartych umów).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W przypadku nie podania danych niemożliwym będzie wykonanie umowy.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, znajdujących się w posiadaniu ww. Administratora danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdemu przysługuje prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia jego danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Retalia Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.k. w świadczeniu usług, które świadczą dla Retalia Nieruchomości Sp.  z o.o. Sp.k. usługi księgowe, administracyjne, itp., a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.